fbpx

DE HELE ZOMER MET 50% KORTING SPELEN

Algemene voorwaarden Moovv

Welkom bij Moovv, waar deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op al onze tennis-, padel- en squashfaciliteiten. We vragen je deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat je gebruikmaakt van onze diensten en faciliteiten. Maak je gebruik van ons reserveringssysteem Playtomic? Dan gelden de voorwaarden van Playtomic.

 

Aansprakelijkheid:

 1. Moovv is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies, schade of enige andere vorm van schade aan eigendommen van huurders en derden.

 2. Moovv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of blessures die voortvloeien uit het gebruik van onze faciliteiten.

 

Betaling en Reserveringen:

 1. Indien de huurprijs niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, behoudt Moovv het recht voor de faciliteiten aan anderen toe te wijzen zonder enige vorm van compensatie voor de huurder. Tevens kan de huur worden beëindigd bij ongewenst gedrag.

 2. Als een huurder in gebreke blijft met tijdige betaling van de huurprijs of in strijd handelt met onze algemene voorwaarden, behoudt Moovv het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is.

 3. Bij vaste baanhuur krijgt de huurder aan het begin van het seizoen een vaste baan toegewezen. Moovv behoudt zich het recht voor om de baanindeling te wijzigen indien nodig.

 4. Het einde van de baanhuur wordt aangegeven door het belsignaal of een omroepbericht.

 5. Huurder en medegebruikers dienen zich te houden aan de regels met betrekking tot het gebruik van de faciliteiten, die zichtbaar zijn in de gang die toegang geeft tot de accommodatie.

 6. De faciliteiten mogen alleen betreden worden met het juiste voorgeschreven schoeisel. Het barpersoneel heeft het recht de toegang te weigeren aan personen die niet het juiste schoeisel dragen of wanneer dit schoeisel vuil is.

 7. Alle aanwijzingen van het personeel van Moovv met betrekking tot het gebruik van de faciliteiten dienen strikt te worden opgevolgd.

 8. Huurder en eventuele medegebruikers zijn verplicht de accommodatie in goede staat te houden. Eventuele beschadigingen die tijdens het gebruik ontstaan, dienen onmiddellijk gemeld te worden aan het personeel aan de bar.

 9. Mobiele telefoons dienen in het gehele sportcomplex zodanig te worden ingesteld dat ze geen overlast veroorzaken voor andere gebruikers.

 10. Huurder en eventuele medegebruikers dienen zich te onthouden van gedrag dat onwenselijk en/of hinderlijk kan zijn voor andere gebruikers en het personeel van Moovv.

 11. Niet-benutte uren kunnen niet op een later tijdstip worden ingehaald.

 12. Als een huurder op een faciliteit speelt waar hij geen recht op heeft, wordt het geldende tarief in rekening gebracht.

 13. Moovv behoudt zich het recht voor om het complex te gebruiken voor toernooien, arrangementen of tijdelijke sluitingen als omstandigheden zoals reparaties dit noodzakelijk maken. In dat geval zal een passend inhaaluur worden vastgesteld.

 

Overige Bepalingen:

 1. Huurder dient zijn/haar medegebruikers van deze algemene huurvoorwaarden in kennis gesteld te hebben en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn gedrag en het gedrag van zijn medegebruikers.

 2. Op overeenkomsten met Moovv is het Nederlands recht van toepassing.

 3. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met Moovv vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank Arnhem.

 

Reserveringsregels:

Deze regels hebben betrekking op de mogelijkheid om een faciliteit te reserveren via Playtomic. Als zodanig vormen deze regels een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en huisregels van Moovv en daarbij de voorwaarden van Playtomic.

 1. Spelers/deelnemers mogen vier weken aanpassen en 1 of 2 weken vooruit reserveren. Boekingen hebben een minimum van 30 minuten in de daluren.

 2. Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar gegevens worden bewaard voor gebruik in de bedrijfsvoering van Moovv. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en worden beheerd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 3. Een reservering via Playtomic kan alleen worden gemaakt door een speler/deelnemer met een geldig account.

 4. Reserveringsrechten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het recht om via internet te boeken is een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken, zoals bij het niet nakomen van financiële verplichtingen of wangedrag door de speler/deelnemer.

 5. Een reserverende speler wordt geacht zijn medespeler op te geven. De speler kan daarbij gebruikmaken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers, een lijst van de mensen met wie hij of zij recent speelde, of door te kiezen voor de optie ‘medespeler is geen lid’. In het laatste geval wordt de medespeler behandeld als gast en is de losse baanhuur van toepassing. De speler die de reservering maakt, is verantwoordelijk voor het nakomen van het reglement met betrekking tot de betaling en eventuele annulering.

 6. Van elke reservering via Playtomic ontvangen spelers/medespelers en deelnemers per e-mail een bevestiging met daarin de gereserveerde faciliteit, dag, tijd en kosten.

 7. Reserveringen kunnen online via Playtomic worden geannuleerd. Hierbij gelden de volgende regels:

  • Reserveringen m.b.t. faciliteiten kunnen tot 12 uur vooraf zonder consequenties worden geannuleerd. Gemaakte kosten worden niet terugbetaald. De speler/deelnemer krijgt in het geval van een tijdige annulering een krediet toegeschreven voor de volgende reservering.

  • Wordt een reservering minder dan 12 uur vooraf geannuleerd of is er sprake van een ‘no- show’, dan zal dit resulteren in annuleringskosten.

 
 1. Het is verplicht de betreffende faciliteit te betreden met correct schoeisel. Schoonmaakkosten van € 175,- worden in rekening gebracht aan de gebruiker van de faciliteit wanneer dit niet het geval is.

 2. Tijdens het gebruik van de faciliteiten bij Moovv dient men met voorzichtigheid om te gaan met de eigendommen van Moovv. Moovv behoudt zich het recht om eventuele schade aan eigendommen in rekening te brengen.

 3. Bij het handelen in strijd met bovenstaande regels kan de toegang tot het reserveringssysteem definitief worden ontzegd; dit uitsluitend ter beoordeling van Moovv.

 4. Gedurende het bezoek bij Moovv gelden te allen tijde de huisregels. Deze staan hier voor tennis en padel en hier voor squash.

Juni - Juli - Augustus

De hele zomer spelen met korting?